Kalibracije in preskušanje

Metrska konvencija zagotavlja globalno primerljivost merilnih rezultatov. Mednarodni urad za mere in uteži (BIPM) iz Pariza objavlja najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti (Calibration and measurement capabilities) nacionalnih merilnih laboratorijev za različne fizikalne veličine. V letu 2014 je na področju merjenja temperature in vlažnosti Laboratorij za metrologijo in kakovost med vsemi laboratoriji na svetu dosegel najboljšo merilno zmogljivost pri merjenju vlažnosti in se odlično odrezal tudi pri merjenju standardnih referenčnih uporovnih termometrov (SPRT).

LMK izvaja kalibracije vseh vrst kontaktnih termometrov, kot so npr. uporovni termometri, termočleni, tekočinski termometri in drugi indikacijski termometri ter kalibracije brezkontaktnih oz. sevalnih termometrov in termovizijskih kamer. Laboratorij je akreditiran po ISO/IEC 17025 za umerjanje termometrov na primarnem in sekundarnem nivoju. LMK izvaja tudi kalibracije termometrov in ovrednotenje kopeli, peči, suhih kalibratorjev, črnih teles in klimatskih komor na terenu.
Sledljivost meritev na najvišjo mednarodno raven na področju temperature je zagotovljena s pomočjo slovenskega nacionalnega etalona enote za temperaturo. Kot nosilec nacionalnega etalona LMK zagotavlja sledljivost na področju termometrije tudi drugim akreditiranim laboratorijem, ki nudijo temperaturne kalibracije na sekundarnem nivoju.
Odgovorna oseba za področje primarne termometrije in sekundarne kontaktne termometrije je dr. Jovan Bojkovski, za področje brezkontaktne termometrije in kalibracije na terenu pa dr. Igor Pušnik.

Kontaktna oseba za naročanje kalibracij je dr. Igor Pušnik oziroma dr. Jovan Bojkovski na elektronskem naslovu info(.)lmk.si. Podatki, ki jih pričakujemo ob naročilu kalibracije, so: merilno območje, pričakovana merilna negotovost, kontaktna oseba in podatki o naročniku in/ali lastniku opreme.

LMK performs calibrations of contact thermometers, e.g. resistance thermometers, thermocouples, liquid-in-glass thermometers and other indication thermometers, calibrations of non-contact thermometers. The laboratory is accredited according to ISO/IEC 17025 for calibration of thermometers on the primary and secondary level (accreditation documents). LMK performs also calibrations of thermometers, evaluations of baths, climatic chambers, furnaces, dry calibrators, black bodies on-site.
Temperature measurements are traceable to the Slovenian national standard for thermodynamic temperature, maintained in the LMK. As the holder of the national standard LMK assures traceability in the field of thermometry to other accredited laboratories performing secondary level calibrations.
Resposible person for the field of primary thermometry and secondary contact thermometry is dr. Jovan Bojkovski. Responsible person for the field of non-contact thermometry is dr. Igor Pušnik. Contact persons for calibrations and evaluations is dr. Igor Pušnik or dr. Jovan Bojkovski or info(.)lmk.si (Information we need is: range of calibration, expected uncertainty, contact person and data about the person ordening the calibration / owner).

LMK izvaja kalibracije vseh vrst merilnikov vlažnosti. Laboratorij je akreditiran po ISO/IEC 17025 za umerjanje merilnikov relativne vlažnosti na sekundarnem nivoju ter za umerjanje merilnikov rosišča na primarnem in sekundarnem nivoju. LMK izvaja tudi ovrednotenje temperature in vlažnosti v klimatskih komorah na terenu. Sledljivost meritev na najvišjo mednarodno raven na področju vlažnosti je zagotovljena s pomočjo slovenskega nacionalnega etalona enote za vlažnost.
Kot nosilec nacionalnega etalona zagotavlja LMK na področju vlažnosti sledljivost tudi drugim akreditiranim laboratorijem, ki nudijo kalibracije vlagomerov na sekundarnem nivoju.
Odgovorna oseba za izvajanje kalibracij na področju vlažnosti je dr. Domen Hudoklin.

Kontaktna oseba za naročanje kalibracij je dr. Igor Pušnik oziroma dr. Jovan Bojkovski na elektronskem naslovu info(.)lmk.si. Podatki, ki jih pričakujemo ob naročilu kalibracije, so: merilno območje, pričakovana merilna negotovost, kontaktna oseba in podatki o naročniku in/ali lastniku opreme.

LMK provides the calibrations of the humidity sensors (hygrometers). The laboratory is accredited according to ISO/IEC 17025 for calibration of relative humidity sensors at the secondary level and for the calibration of dew-point sensors at both, the primary and the secondary level. LMK also conducts an on-site temperature and humidity evaluation of the climate chambers.
Traceability of measurements in the field of hygrometry is assured through LMK Slovenian national standard for humidity. As a holder of national standard LMK provides traceability also to other accredited laboratories that offer calibration service of hygrometers at the secondary level.
Responsible person for the calibration of hygrometers is dr. Domen Hudoklin. To order a calibration either contact dr. Igor Pušnik or dr. Jovan Bojkovski or write an email to info(.)lmk.si. The information that is welcomed for the calibration ordering by email: measurement range, the expected uncertainty, contact person and information about the applicant and/or owner of the equipment).

Kalibracija električnih uporov – LMK izvaja interne kalibracije električnih uporov v območju 1 Ω do 250 Ω, z razširjeno negotovostjo 3 ppm.
Ovrednotenja AC in DC uporovnih mostičkov – LMK izvaja določanje nelinearnosti in posledično ovrednotenja enosmernih in izmeničnih uporovnih mostičkov v območju 1 Ω do 130 Ω (npr. območje delovanja SPRT termometrov) in relativno negotovostjo  20 ppb.
Kalibracije vzmetnih kladiv – Za namen preskušanja mehanske odpornosti izolacije električnih proizvodov LMK umerja vzmetna kladiva v skladu s standardom SIST EN 60068-2-75. Umerjanje se izvaja za energije 0,2 J; 0,35 J; 0,5 J; 0,7 J in 1,0 J.
Preskušanje izolacijskih materialov – LMK izvaja preskušanje odpornosti izolacijskih materialov proti vročini, plamenu, žareči žici in plazilnim tokovom v skladu s standardi SIST EN 60695-10-2, SIST EN 60695-11-10, SIST EN 60695-2-11, SIST EN 60695-2-12, SIST EN 60695-2-13, SIST EN 60695-2-2, SIST EN 60112. (slike: žica, gorljivost, plazilni tokovi)
Preskušanje stopnje IP zaščite – LMK izvaja preskušanje do stopnje IPX4 zaščite v skladu s standardom SIST EN 60529 za električne proizvode (IPX4).
Kalibracije in ovrednotenja ročnih merilnikov krvnega tlaka – LMK izvaja ovrednotenja in kalibracije ročnih (živosrebrni in aneroidni merilniki) in hibridnih neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka po postopkih Pravilnika o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. l. RS 37/06, 24/04) v skladu z ISO/IEC 17020 postopki in v skladu z mednarodnimi priporočili OIML 16-R1.
Kalibracije in ovrednotenja avtomatskih merilnikov krvnega tlaka – LMK izvaja ovrednotenja in kalibracije avtomatskih (oscilometrični princip) neinvazivnih merilnikov krvnega tlaka po postopkih Pravilnika o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. l. RS 37/06, 24/04) v skladu z ISO/IEC 17020 postopki in v skladu z mednarodnimi priporočili OIML 16-R2. Imamo oscilometrični simulator pacientov za popolno ovrednotenje oscilometričnih merilnikov. LMK izvaja tudi statična in dinamična ovrednotenja simulatorjev krvnega tlaka.
Kalibracije barometrov in drugih merilnikov tlaka – LMK izvaja kalibracije mehanskih in elektronskih merilnikov tlaka v barometričnem območju in v območju od -0,9 bar do 35 bar.

LMK izvaja preskušanje varnosti električnih naprav v skladu z zahtevami nizkonapetostne smernice Evropske skupnosti (LVD – Low Voltage Directive). Preskušanje se izvaja skladno s SIST, EN ali IEC standardi serije 60335 ter pripadajočimi standardi. Izvajamo vse preglede električnih naprav, električne in mehanske preskuse, preskuse vlažnosti (IP) ter preskuse odpornosti materialov proti vročini, ognju in plazilnim tokom.

LMK se ukvarja tudi z razvojem in izdelavo preskusne oziroma merilne opreme, pa tudi z umerjanjem vzmetnih kladiv za preskus mehanske odpornosti izolacijskih materialov.

Preskušanje izolacijskih materialov – LMK izvaja preskušanje odpornosti izolacijskih materialov proti vročini, plamenu, žareči žici in plazilnim tokovom v skladu s standardi SIST EN 60695-10-2, SIST EN 60695-11-10, SIST EN 60695-2-11, SIST EN 60695-2-12, SIST EN 60695-2-13, SIST EN 60695-2-2, SIST EN 60112.

Preskušanje stopnje IP zaščite – LMK izvaja preskušanje do stopnje IPX4 zaščite v skladu s standardom SIST EN 60529 za električne proizvode.(IPX4)

Do aprila 2017 smo bili akreditirani za preskušanje v skladu s standardi, ki so bili navedeni v prilogi SA akreditacijske listine LP 057. LMK je bil tudi priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti električne opreme po 8. členu Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/04) – (LVD – Notified Body).

Odgovorna oseba za preskušanje in kontaktna oseba je dr. Gaber Begeš. Za naročilo preskušanja pišite na elektronski naslov info(.)lmk.si.